Nemzeti Most Magazin Ugrás a tartalomhoz
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800

Adatkezelési tájékoztató

 

1.         Az adatkezelő megnevezése

 

Adatkezelő: Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság)

Székhely: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.

E-mail: igazgatosag@nemzetiszinhaz.hu

Telefon: (1) 476-68-00

 

2.      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)

 

3.         A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

3.1.      Hírlevél küldés, elektronikus kapcsolattartás, sajtókommunikáció

 

Név

A név a hírlevél küldésre regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához azért szükséges, mivel a Társaság csak ügyfelei számára nyújt hírlevélküldő szolgáltatást. Ezen felül a Társaság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

E-mail cím

Az e-mail cím a hírlevél küldésre regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül a Társaság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Képviselt sajtó/média szervezet

A sajtó és média képviselőinek azonosítását szolgálja, mivel a Társaság sajtókommunikációja keretében kifejezetten a sajtó és média együttműködőit kívánja megszólítani.

 

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok megadása kötelező. Nem szükséges azonban, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza, pl. info@cégnév.hu cím is megadható. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

 

3.1.1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az üzenet küldése során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

 

3.1.2. Az adatkezelés időtartama

 

A Társaság az üzenet küldése során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszeren belül az „Írjon e-mailt” munkatársainknak a leiratkozáshoz ikonra kattintva kezdeményezhető.

 

3.2. Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

 

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából oldalt tart fenn.

 

3.2.1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a fenti adatok tekintetében az érintett önkéntes regisztrációja.

 

3.2.2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

 

A látogatókra a  Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő  tartalom  publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Társaság nem felel a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.

A Társaság nem felel semmilyen, a működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

4.         A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok

 

4.1.      A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

E-mail címek

Rögzítésre kerül, hogy melyik hírlevél milyen e-mail címre, mely időpontba került kiküldésre. A rendszerben nyomon követhető, hogy az adott e-mail címmel rendelkező megnyitotta-e a hírlevelet és a levélben szereplő linkek bármelyikét megnyitotta-e.

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a rendszerben kezelt adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdeke a Társaságnak. Az esetleges rosszindulatú, illetve visszaélésszerű használat kiszűrése, a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtétele (pl. sérülékenység-, leterheltség vizsgálat), továbbá belső auditálási célok érdekében a fenti adatok naplózása elengedhetetlenül szükséges a rendszerben. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek arányban áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével.

 

4.3. Az adatkezelés időtartama

 

A rendszer az itt megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 6 hónapig tárolja, majd azokat automatikusan törli.

 

5.         Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

5.1.      Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

A személyes adatokhoz a Társaság kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A Társaság csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára.

 

      

5.2.      Adatbiztonsági intézkedések

 

A Társaság a bejelentésben megadott személyes adatokat a Társaság székhelyén (1095 Budapest, Bajor Gizi Park 1.) tárolja. A személyes adatok feldolgozásához a Társaság a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

adatfeldolgozó neve:             nGROUP Kft.

 

címe:                                                    1146 Budapest, Thököly út 162.        

 

cégjegyzékszáma:                                01 09 999285

 

adatfeldolgozás célja:                          Webfejlesztés, webprogramozás, weboldal karbantartás               (és más kapcsolódó szolgáltatások) ellátása

 

adatfeldolgozó neve:             Darida István vállalkozó

adatfeldolgozás célja:               Rendszergazdai feladatok ellátása

 

A Társaság megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést a Társaság naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

 

6.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

6.1.      A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Társaság kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben teljesíti.

 

6.2.      A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.

 

6.3.      A törléshez való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti az érintettet.

 

6.4.      A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 

6.5.      A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 

7.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

7.1.      Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

7.2.      NAIH eljárása

 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.

Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Társaságunkat) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

 

Budapest, 2018. október 15.