1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. +361/476-6800
Anton Chekhov

The Seagull MITEM

Performance length: 1 hour(s) 40 minutes

Actors

Pierrot: Anna Marka – Bonisel
Trebliev: Yannis Sanidas
Nina: Elpiniki Marapidi
Arkadina: Rosy Monaki
Trigorin: Savvas Stroumpos

Direction – Adaptation: Savvas Stroumpos
Translation: David Malteze
Scenography – costumes: Katerina Papageorgiou
Light design: Kostas Bethanis
Sound landscape: Leonidas Maridakis
Dramaturgy: Maria Sikitano
Costumes maker: Eleni Hasioti
Construction of the scenography: Apostolos Zerdevas
Make-up: Virginia Tsichlaki
Communication: Marianna Papaki, Nondas Douzinas

Last time on stage
KA

Tuesday, 09 April 07:00 p.m.

Kaszás Attila Stage

MITEM

Zero Point Theatre, Athens, Greece

Performed in Greek with Hungarian and English subtitles